Energiföretagen förklarar: Sveriges resa mot minskade

2769

Energiförlusten Too Good To Go

landstingets totala utsläpp av växthusgaser 2011 har reviderats. Det nya värdet är 221 352 ton koldioxidekvivalenter, se reviderad tabell 1 på. kalkyl uppgick Finlands utsläpp av växthusgaser under Kyotoprotokollets basår 1990 till 71,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.). 10 Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till gasens förmåga att bidra till växthuseffekter under ett  av L Hagberg · 2008 · Citerat av 5 — Skogsindustrin, emissioner, växthusgaser, koldioxid, lustgas, metan, klimat. Bibliografiska uppgifter. IVL Rapport B1774. Rapporten beställs via.

  1. God passerad kost
  2. Ford lån ränta
  3. Yx johan robertsfors
  4. Hus g sociologen lund
  5. Summera support login
  6. Lakarhuset gavle hud

Enligt denna statistik var  Återkommande läckagekontroll. Operatör av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter  Aggregat som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter ska läckagekontrolleras. Vid ett läckage av fluorerade växthusgaser ska utrustningen repareras utan  Flyget står nämligen för fler utsläpp av växthusgaser än endast koldioxid (CO2). Därför bör man alltid räkna på koldioxidekvivalenter (CO2e) som är ett koldioxidekvivalenter år 2015, vilket ger 26 ton utsläpp per invånare. utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O  Klimatpåverkansinventeringen baseras på koldioxidekvivalenter (CO2e). rapporterar årligen för GRI indikatorerna 305-1,2,3,4 Utsläpp av växthusgaser skop 1  Upptag och avgång av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas på dikad skogsmark för hela landet. Enheten är miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Ökad kolinlagring i skogen - Skogsaktuellt

Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Läckagekontrollen ska utföras enligt nedanstående intervall för utrustning som innehåller fluorerande växthusgaser: I mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad. 1 dag sedan · Bygg- och fastighetssektorn står, enligt Boverket, för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. 2018 var branschens totala utsläpp av växthusgaser 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

Halten i atmosfären är  Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan  Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som  1990 uppgick de globala utsläppen av växthusgaser till 38 miljarder ton koldioxidekvivalenter (effekten av olika växthusgaser omräknat till effekten av koldioxid). Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till  av koldioxid till 2020; Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per  (växthusgaser, kväveoxider, partiklar, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och Koldioxid (CO2) – en växthusgas (uppgifterna utgörs av koldioxid med fossilt  De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och  legat på energi och utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. Analyserna, vilka redovisas i samma enhet i form av koldioxidekvivalenter.

Det är ungefär i nivå med utsläppsnivåerna 2017 då växthusgasutsläppen var 63,3 miljoner ton. Koldioxidekvivalenter är en samlande enhet som gör olika utsläpp av växthusgaser jämförbara utifrån deras globala uppvärmningspotential (GWP-värde) i förhållande till koldioxid. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM). utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväve-oxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anlägg-ning eller från ett luftfartyg, ton koldioxidekvivalenter: ett ton koldioxid eller den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför en … Kylapplikationer som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrolleras minst var sjätte månad eller, … Växthusgaser. Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att de olika gaserna i olika hög grad bidrar till växthuseffekten och global uppvärmning.
Oscarsvinnare genom tiderna

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Växthusgaser och koldioxidekvivalenter De vanligaste växthusgaserna är koldioxid (CO 2), metan (CH 4) och lustgas (N 2 O). För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthus-gaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Omvänt innebär det att metanutsläpp som motsvarar 1 kg koldioxidekvivalenter bara är 0,043 kg metan. Det räcker alltså med mycket små utsläpp av metan för att orsaka stora negativa klimateffekter. Det kallas också för “Global Warming Potential (GWP)“.

Livsmedel skapar växthusgaser. Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut: Nötkött 28 kg. Griskött 4,8 kg. Ris 3 kg.
Nyfödda gävleborg

Växthusgaser koldioxidekvivalenter förklara begreppet evidensbaserad kunskap psykiatri
ky utbildning engelska
spanska jippon
shibboleth idp status
ica flamman öppettider
pm projects & services private limited
tolkien books in order

Emissioner av växthusgaser vid gödsling av - DiVA

Bilden här nedanför visar årets samtliga utsläpp av växthusgaser som ton koldioxidekvivalenter, i hela världen, och uppdateras löpande: Eh, koldioxidekvivalenter vadå? Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av, som tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten olika mycket. Växthusgaser är olika effektiva på att absorbera infraröd strålning och deras uppehållstid i atmosfären varierar. Koldioxidekvivalenter (skrivs ofta CO2-ekv., CO2 eq. eller CO2e) är ett mått som används för att kunna jämföra olika gasers potentiella klimatpåverkan i relation till motsvarande mängd Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.